חוקי ביטוח לאומי

חוקי ביטוח לאומי

  ביטוח לאומי- ביטוח שאריםלפגישת יעוץ ללא התחייבות >>
  מעבר לאתר ביטוח לאומי

  מי זכאי לגמלת שאירים?

  • אלמן – מי שהיה נשוי לנפטרת או ידוע בציבור שלה, בשעת פטירתה, שנה אחת לפחות (חצי שנה ­ לבן 55 ומעלה), אם יש עמו ילד של המנוחה או אם הוא עומד במבחן הכנסות.
  • אלמנה – מי שהיתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, בשעת פטירתו, שנה אחת לפחות (חצי שנה ­לבת 55 ומעלה) או אם ילדה לו ילד.
  • ילד (יתום) – ילדו של הנפטר (לרבות ילד חורג או מאומץ או נכד שכל פרנסתו היתה על הנפטר) שלא מלאו לו 18 שנים;
  • או לא מלאו לו 20 שנה והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי;
  • או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו;
  • או (לבת בלבד) ­ לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי;
  • או לא מלאו לו 20 שנה והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל;
  • או לא מלאו לו 22 שנה והוא עתודאי; או לא מלאו לו 21 שנים והוא מתנדב בשנת שירות.
  • מיום 1.3.99 זכאים לגמלה גם ילדים שהניחה אשה נשואה שלא עבדה מחוץ למשק (עקרת בית).
  • תנאי הזכאות לגמלת שאירים פטירה – חוץ מפטירה עקב מלחמה או פעולת איבה. השלמת "תקופת הכשרה" – 12 חודשי ביטוח בתכוף לפני הפטירה, או 24 חודשי ביטוח ב- 5 השנים האחרונות שלפני הפטירה, או 60 חודשי ביטוח ב­ 10 השנים האחרונות שלפני הפטירה או 144 חודשי ביטוח, או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי אי-הביטוח.

  פטורים מ "תקופת הכשרה":

  • מבוטח שנפטר בתוך השנה הראשונה לעלייתו;
  • מבוטח שנפטר קודם שמלאו לו 19 שנים;
  • מבוטחת שנפטרה בתוך שנה מיום שהתגרשה או התאלמנה.
  • מבוטח שעיקר פרנסת בן זוגו או ילדיו היתה עליו.
  • מבוטח שהניח אחריו ילד.
  • מבוטחת שקיבלה קצבת נכות.
  • תשלום דמי ביטוח (למבוטחים לא שכירים ולאשה שאינה עקרת בית) חוב של המבוטח בדמי ביטוח שולל את זכאות שאיריו לקצבה או מקטין את שיעור הקצבה לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום.
  • סכומי קצבאות השאירים – עודכנו בינואר 2005 בש "ח: אלמן או אלמנה 1,124 תוספת בעד כל אחד מהילדים 527 אלמנה צעירה 844 תוספת ותק – 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח שלמעלה מ- 10 שנות הביטוח הראשונות שהשלים הנפטר.
  • השלמת הכנסה מקבל קצבת שאירים בעל הכנסה נמוכה, העומד במבחן הכנסה, זכאי לתוספת השלמת הכנסה.
  • התוספת משלימה את הקצבה לכדי סכומי ההכנסה המינימלית המובטחת.
  • סכומי קצבת שאירים עם השלמת הכנסה – עודכנו בינואר 2005: אלמן או אלמנה 1,940 אלמן/אלמנה עם ילד 3,106 אלמן/אלמנה עם 2 ילדים 844 ילדים בלבד ילד אחד 1,584 שני ילדים 2,290 כל ילד נוסף 702 תביעה לקצבת שאירים ולהשלמת הכנסה יש להגיש בכתב, בטופס מתאים, לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
  • תביעה לקצבת שאירים על פי חוק הביטוח הלאומי יש להגיש למוסד לא יאוחר מ- 12 חודשים לאחר יום הפטירה.
  • אם נפטר מי שקיבל קצבת זקנה או קצבת נכות, תשולם קצבת השארים מ- 1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.

  אם נפטר מי שלא קיבל קצבת זקנה או קצבת נכות, תשולם הקצבה כך:

  • אם השאירים זכאים להשלמת הכנסה, תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה;
  • אם השאירים אינם זכאים להשלמת הכנסה, תשולם הקצבה מ- 1 בחודש הפטירה,
  • אם הפטירה היתה לפני 16 בחודש, ומ- 1 בחודש שלאחר חודש הפטירה, אם הפטירה היתה אחרי 15 בחודש .
  • אם הוגשה התביעה באיחור, עלול הזכאי לקבל את הקצבה רק בעד 12 חודשים למפרע.
  • אפשר להוריד טופס תביעה כאן גמלה מיוחדת (שאירים) משולמת לאלמנה ויתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח מפני שהיה בן 60 ומעלה ביום עלייתו.
  • שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל-פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא תשולם תוספת ותק.
  • תנאי הזכאות לגמלה מיוחדת (שאירים) אי זכאות לקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, ועמידה במבחני הכנסות.
  • מענק שאירים אלמנה שלא מלאו לה 40 שנה, ואין עמה ילד, זכאית למענק חד-פעמי בסכום של 36 קצבאות חודשיות, ואין היא זכאית לקצבה חודשית.
  • לאלמן בנסיבות האלה ישולם מענק. אם היה נשוי לאשה שהיתה מבוטחת כעובדת והוא הוכר כ"אלמן" בגלל הכנסותיו הנמוכות.
  • מענק נישואין לאלמן/ה המקבל/ת קצבת שאירים שנישא/ה – מענק חד-פעמי בסכום של 36 קצבאות חודשיות.
  • המענק משולם בשני שיעורים: האחד לאחר יום הנישואין, והשני בתום שנתיים מיום הנישואין (הזכות לקצבת שאירים פוקעת).
  • שיקום מקצועי לאלמן/ה לימודי מקצוע (הכשרה מקצועית);
  • תשלום דמי מחיה בזמן הלימודים ותשלום הוצאות הקשורות בלימודים.

  מי זכאי לשיקום מקצועי?

  • אלמן/ה בגיל העבודה, המקבלים קצבת שאירים, והם מחוסרי עבודה, או אינם מתפרנסים כדי מחייתם, או זקוקים להסבה מקצועית עקב התאלמנותם.
  • לקבלת הכשרה מקצועית יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים ולמלא טופס תביעה להכשרה מקצועית.
  • דמי מחיה ליתומים לילד יתום שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים או להכשרה מקצועית, לפי מבחן הכנסות של ההורה.
  • סכום דמי המחיה בינואר 2005 – 527 ש "ח לילד הנמצא עם אלמן/ה שזכאי/ת לקבל תוספת לקצבת השאירים בעד הילד.
  • 702 ש"ח לילד שאין אלמן/ה שזכאי/ת לקבל בעדו או בעד אחיו תוספת לקצבת השארים.
  • מענק בר מצווה ליתום בן 13 וליתומה בת 12.
  • סכום המענק בינואר 2005 – 4,742 ש"ח.
  • מענק פטירה אם נפטר מי שקיבל קצבת שארים, ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו, ובאין בן זוג לילדו. ראה הגדרת ילד למעלה.
  • סכום המענק בינואר 2005 – 6,768 ש"ח, ואם שולמה למקבל הקצבה השלמת הכנסה ­ 7,050 ש "ח.

  דמי קבורה משולמים במישרין לחברה קדישא לכיסוי כל הוצאות הקבורה.
  תשלום דמי ביטוח לאומי אלמן או אלמנה חייבים בתשלום דמי ביטוח.
  פטורים מתשלום דמי ביטוח: אשה עובדת רק במשק ביתה ואינה מבוטחת ברשות. זכאים לקצבת זקנה.
  מי שממשיך לעבוד כעצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד.
  ומעלה, גם אם 0 ומעלה וגבר בן 70 אשה בת 65 אינם מקבלים קצבת זקנה.
  תשלום דמי ביטוח בריאות אלמן או אלמנה חייבם בתשלום דמי ביטוח בריאות ש"ח בחודש.
  דמי ביטוח הבריאות מנוכים מגמלת השאירים, כאשר מינימליים בגובה 84 כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה)(למקבל הגמלה אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח ניכוי מגימלת שאירים המוסד רשאי לנכות מגמלת השאירים חוב בדמי ביטוח וסכומי גמלאות אחרות ששולמו בטעות או שלא כדין.
  תוספות לגמלת שאירים.4. תוספת ותק לתוספת ותק זכאים שאריו של מי שהיה מבטוח לפני 11 שנים או יותר.
  שיעור התוספת : בעד כל שנה, מן השנה ה-11 לביטוח – פטירתו %2מהקצבה.
  שיעור התוספת המרבי – 50% תוספת השלמת הכנסה תוספת השלמת הכנסה משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית והיא משולמת על פי גיל האלמן/ה ומספר הילדים שעמם.

  אלה התנאים הקובעים אם תהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה:
  1. סכום קצבת השאירים- המגיעה לך, לרבות תוספת ותק, לא יעלה על השיעורים לעיל..
  2. אתה נמצא בישראל – (אם אתה נמצא בחו"ל יותר מחודש ימים אינך זכאי לתוספת השלמת הכנסה בהיעדרך).
  3. אינך חבר קיבוץ או מושב שיתופי, ואינך "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  4. אין לך רכב אלא אם כן אתה זקוק לרכב לצורך טיפול רפואי.
  5. אין לך כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי ? או ? יש לך הכנסה נוספת מפנסיה או מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה או עולה רק במעט על 905 ? ליחיד או 1184 ? לזוג. או יש לך חסכון בקופות – גמל, הון או רכוש, סך ההכנסה מן המקורות האלה (למשל ריבית או שכר דירה) ומקצבאות המוסד לב"ל אינה עולה על שיכורי ההכנסה המינימלית כמצויינים לעיל (גם רכוש שאין בחשבון,חוץ מדירת המגורים).
  ממנו הכנסה יובא פקדון כספי בסכום שאינו עולה על 4 פעמים השכר הממוצע ליחיד ו-6 פעמים השכר הממוצע לזוג לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
  גבר שעדיין לא מלאו לו 65 שנה ואשה שעדיין לא מלאו לה 60 שנה ? עליהם להיות רשומים בלשכת שירות התעסוקה, פטור מכך הורה יחיד שיש עמו ילד, שעדיין לא מלאו לו שנתיים.
  מי שנמנה עם אחד מאלה אינו זכאי לתוספת השלמת הכנסה (גם אם הוא עונה על התנאים הנ"ל): מי שנמצא בחו"ל יותר – מחודש ימים.
  מי שהוא חבר קיבוץ או – מושב שיתופי או "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  מי שבבעלותו רכב אלא – אם הוא או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך טיפול רפואי.
  ה. אופן הגשת תביעה לגמלת שאירים מתי להגיש את התביעה? לגמלת שאירים יש להגיש למוסד לא תביעה מ- 12 חודשים לאחר יום הפטירה.
  אם התביעה הוגשה לאחר 12 החודשים, הזכאי עלול יאוחר 48 חודש.
  החל ביולי 2003 תשולם הגמלה לקבל את הגמלה רק בעד תקופה שאינה עולה על רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודש.
  תביעה לתוספת השלמת הכנסה: יש להגיש עם התביעה לגמלה או במועד שהצטמצמו הכנסות התובע עד כדי השיעור המזכה בהשלמה.
  תוספת השלמת הכנסה משולמת מחודש הפטירה. התוספת לא תשולם למפרע בעד תקופה של יותר מ-6 חודשים מיום הגשת התביעה.

  איך מגישים את התביעה?

  • תביעה לגמלת שאירים יש להגיש בטופס בל/417 הנמצא בכל סניפי המוסד במחלקת שאירים, ובאתר האינטרנט בו מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה.
  • אפשר לשלוח את התביעה בדואר. הגמלה משולמת בתנאים מסוימים מראשית חודש הפטירה, ובתנאים מסוימים מן החודש שאחרי הפטירה.
  • תביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש בטופס לצרף אליו את המסמכים המפורטים בו ולמסור בסניף המוסד הקרוב למקום 0בל/430 המגורים, במחלקת שאירים.
  • מי שמבקשים השלמת הכנסה ירואיינו על-ידי פקיד המוסד לביטוח לאומי, לבירור פרטים המלאים על הכנסותיהם ורכושם.
  • מתי משולמת הגמלה? הגמלה משולמת ב-28 בכל חודש בעד אותו חודש.
  • בעת קבלת אישור התביעה, הזכאי מקבל הודעה בדבר התשלום הראשון המגיע לו.
  • איך משולמת הגמלה? הגמלה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו בלבד. או שלו ושל הורהו, בנו או בתו.
  • בנקודות יישוב שאין בהם סניפי בנקים, הגמלה משולמת באמצעות בתי דואר, כולל דואר נע. במקרה זה, על הזכאי לגמלה להודיע למוסד לביטוח לאומי באיזה בית דואר נוח לו לקבל את הגמלה.
  • את הגמלה עליו לגבות לא בחודש שלאחר חודש התשלום. אם לא גבה עד מועד זה, הגמלה תצורף לאחד מ-19 יאוחר חודשים רצופים, יופסק התשלום עד לבירור.
  • התשלומים הקרובים.
  • אם לא גבה במשך 3 גמלה של זכאי הגר בקיבוץ או במושב שיתופי תשולם, לפי בקשת הזכאי, לחשבון הקיבוץ או המושב.
  • מי ששוהה בחו"ל ? תקופה שאינה עולה על 6 חודשים ? תשולם לו הגמלה לחשבונו האישי בבנק בישראל.
  • מי ששוהה בחו"ל תקופה העולה על 6 חודשים ומי שהיגר מהארץ חייבים להודיע למוסד בכתב על הנסיעה, ולבקש המשך תשלום הגמלה.
  • מי שמתגורר באוסטריה, אורוגווי, בריטניה, בגליה, גרמניה, דנמרק, הולד, פינלנד, צ'כיה, צרפת , שוודיה או שוויץ, עשוי לקבל את הגמלה בארצות אלה, גם אם הנפטר לא היה תושב ישראל בעת הפטירה (פרטים באגף זיקנה ושאירים, במשרד הראשי בירושלים שד' ויצמן 13).
  • מי שמתגורר בארה"ב עשוי לקבל את הגמלה בהיותו בארה"ב, רק אם הנפטר היה תושב ישראל בעת הפטירה ושאיריו קבלו בדין גמולת שאירים ערב יציאתם לארה"ב.
  • הכשרה מקצועית אלמן או אלמנה המקבלים גמלת שאירים או מענק שאירים זכאים להכשרה מקצועית, או להסבה מקצועית באמצעות שירותי השיקום של המוסד לביטוח לאומי, אם הם עונים על התנאים האלה: הם חסרי מקצוע או – שאינם יכולים להתפרנס ממקצועם כדי מחיה.
  • אם אינם זכאים להכשרה – לפי חוק אחר. הם מעונינים ומתאימים, – לדעתו של פקיד השיקום, ללמוד מקצוע.
  • תקופת ההכשרה לא תעלה על שנה אחת, חוץ ממקרים מיוחדים.
  • אלמן או אלמנה,שנמצאו מתאימים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה לצורך רכישת מקצוע, יהיו זכאים למימון כל תקופת הלימודים.

  איך מגישים בקשה להכשרה מקצועית?

  • יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, אל מחלקת השיקום ולמלא "טופס תביעה להכשרה מקצועית" (בל/270).
  • דמי מחיה לאלמן או לאלמנה בתקופת ההכשרה המקצועית ישלם המוסד את התשלומים האלה (בנוסף לגמלת השאירים): דמי מחיה מדי חודש – (על-פי מספר הילדים ועל-פי מספר שעות הלימודים במקום הכשרה).
  • הוצאות שכר הלימוד – ומכשירי הלימוד, הוצאות הכלכלה, הלינה והנסיעות הקשורות ללימודים.
  • הוצאות ההדרכה והאבחון לבחירת מקצוע.
  • לילדים ילד, שעקב פטירת ההורה שלו משולמת לו קצבת שאירים, לפחות(זכאי לדמי מחיה אם עיקר זמנו ( 24 ש"ש) מוקדש ללמודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.
  • דמי המחיה בעבור ילדים ישולמו בתנאי שהם סיימו 8 שנות לימוד חובה והחזקתם אינה על חשבון המדינה.
  • בנוסף לתנאים אלו, קיים מבחן הכנסות. אלמן/ה זכאים לקבל דמי מחיה בעד ילדיהם גם אם לא משולמת תוספת גמלה בעדם.
  • ילד שאביו או אמו אינם מקבלים תוספת לגמלת שאירים עבור ילדים, זכאי לדמי מחיה בשיעור גבוה מילד שאביו ואמו מקבלים תוספת לגמלה עבור ילד.
  • דמי קבורה בעד מי משולמים דמי קבורה ולמי הם משולמים? המוסד לב"ל משלם דמי קבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל ונקבר בישראל.
  • דמי הקבורה משולמים במישרין לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, אשר חתמו על הסכם עם המוסד לב"ל בענין זה.
  • האם רשאיות חברות קדישא לגבות תשלום בעד הקבורה? חברה קדישא וכל גוף שהורשה לעסוק בקבורה, אשר חתמו על הסכם עם המוסד בעניין זה, לא יגבו כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.
  • שירותי קבורה שחברה קדישא חייבת לתת בלי תשלום: אחוזת קבר, טהרת הנפטר; בד לתכריכים רגילים; כריית קבר; כיסוי הקבר; מרצפות לבניין הקבר; לוחית עם שם הנפטר; השתתפות חזן;
  • העברת הנפטר- בתחום טיפולה של החברה- ממקום הפטירה לבית הלוויות ומשם לבית העלמין;
  • העברת הנפטר- בתחום טיפולה של החברה לפני יום הלוויה ממקום הפטירה לבית חולים או לבית הלוויות בשעות העבודה הרגילות.
  • שירותי הקבורה שחברת קדישא רשאית לגבות עבורם תשלום קבורה בבית עלמין שהוגדר "סגור", קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות", אחוזת קבר בחיים, העברת הנפטר ממקום שמחוץ לתחום טיפולה של חברת קדישא (בכפוף להסכם בין המוסד ובין החברה), סטייה ממסלול הלוויה הישיר לשם הספד או מתן כבוד אחרון אחר על-פי בקשה מפורשת, העברת הנפטר לפני יום הלוויה שלא בשעות העבודה הרגילות, תכריכים מיוחדים לפי דרישת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר התכריכים המיוחדים למחיר התכריכים הרגילים).
  • המוסד אינו משלם את ההוצאות לבנית הייסוד למצבה ולבניית מצבה, ואלה יחולו על המשפחה.
  • המוסד לביטוח לאומי אינו משלם ואינו מחזיר את הוצאות הקבורה למשפחת הנפטר, אם הנפטר הובא לקבורה על-ידי גוף שאינו חתום עם המוסד על הסכם לתשלום דמי קבורה.
  •  מקבלי גמלת שארים המגיעים לגיל קצבת זיקנה יהיו זכאים לגמלאות זיקנה ושארים לפי הפרוט כדלקמן: מי שצברו תקופת ביטוח – כנדרש בחוק יהיו זכאים לקצבת זקנה מלאה ולמחצית גמלת שאירים.
  • מי שלא צברו תקופת – ביטוח כנדרש בחוק, והם אינם מבוטחים בביטוח זקנה, יקבלו מלוא גמלת שאירים.
  • כאשר ישלימו תקופת ביטוח, יקבלו קצבת זקנה מלאה ומחצית גמלת שאירים.
  • מהי תקופת הביטוח הנדרשת בחוק? מי מבוטח בביטוח זקנה ושאירים? כל גבר תושב ישראל, בתנאי שנעשה תושב ישראל לראשונה לפני גיל 60 כל אשה תושבת ישראל שכירה או עצמאית, בתנאי שנעשתה תושבת ישראל לפני גיל 60 מי שנמנית עם אחת מאלה, מבוטחת גם אם אינה עובדת: אשה נשואה (למעט אשה המקבלת קצבת שאירים), אשה המקבלת קצבת נכות כללית, אשה שבן זוגה אינו מבוטח, אשה שביטחה עצמה בביטוח ברשות.
  • זכאים לגמלת שארים ולגמלה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי מי שזכאי לגמלת שאירים וזכאי גם לגמלה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי, אינו יכול לקבל יותר מגמלה אחת ועליו לבחור באחת מהן.
  • מי שזכאי לגמלת שארים ולקצבת נכות מעבודה לצמיתות זכאי במקרים מסוימים להיוון קצבת הנכות (קבלת כל הסכום במזומן).
  • זכאים לגמלת שארים ולגמלה אחרת עקב אותו מאורע יבחר באחת משתי הגמלאות על-פי שיקוליו: ואלה חוק המשטרה החוקים: חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (נכים ונספים);
  • שירות בתי הסוהר (נכים ונספים); חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל -1969.
  • שאירים של מי שנפטר עקב תאונת עבודה או פעולת איבה זכאים לקבל מן המוסד גמלת תלויים בנפגעי עבודה.
  • במקרה כזה יבחר הזכאי בין גמלת שארים לגמלת תלויים .
  • תביעה מצד שלישי אדם המקבל גמלת שאירים, והתובע מצד שלישי פיצוי כלשהו על הנזק שנגרם (לפי פקודת הנזיקין, נוסח חדש, או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) חייב להודיע על התביעה למוסד לב"ל.
  • המוסד רשאי אף הוא לתבוע לדין את הגורם לנזק. 1ערעור על החלטות המוסד ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה נגד החלטת המוסד תוך 6 חודשים מהיום שנמסרה לך ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי. (בתי דין לעבודה יש בירושלים, תל-אביב, חיפה, נצרת עילית ובאר שבע).
  • על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה אפשר ת.ד. 1328, לערער לפני בית הדין הארצי, ירושלים, מעבר מנדלבאום 02-5410555 סיוע משפטי אם נדחתה התביעה לגמלה ואתה מבקש לערער על ההחלטה הזאת לפני בית הדין לעבודה, אתה רשאי לבקש סיוע משפטי מלשכת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים שבאזור מגוריך. 

  הלשכה תבדוק אם יש לתביעתך סיכוי סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, והיא תחליט בהתאם בדבר מתן סיוע.
  הסיוע המשפטי ניתן חינם.
  סיוע משפטי יש בשלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל-אביב וחיפה.
  שירות מידע טלפוני לציבור 08-9369696 או 08-6509999
  בימים א-ד בין השעות 23:30-15:00 ביום ה' בין השעות 18:30-15:00 ביום ו' בין השעות 14:30-7:00
  מוקד טלפוני לתשלום חובות בכרטיס אשראי 08-6509911
  כתובת באינטרנט www.btl.gov.il ניתן להוציא מהאתר טופס לגמלת שאירים, ולשלוח אותו באמצעות הדואר לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
  אגף פניות הציבור 02-6709070 http://www.btl.gov.il/code_heb/pniot_tofes_gen.htm

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *