contact
x
לקבלת יעוץ ולמידע נוסף השאירו פרטיכם
שלח
טלפון
ISO 80 15 Tech
מידע כללי

תעודת פטירה

אנדרטאות לפגישת יעוץ ללא התחייבות >>

 הרשאים להוציא תעודת פטירה לנפטר הם משפחתו מדרגה ראשונה:

  • בני זוג
  • ילדים
  • הורים
  • אחים
  • אנשים להם צורך מעשי בתעודה או עניין בדבר (ועליהם להוכיח את הצורך בתעודה)

למי פונים לצורך הוצאת תעודת פטירה?

יש להגיש בקשה לקבלת תיעוד ממרשם האוכלוסין.

  • אם המבקש הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר, ניתן למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
  • בעל עניין אחר המגיש בקשה - ימלא טופס בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין, יצרף מכתב הסבר או ייפוי כוח מבן משפחתו של הנפטר, ויגיש את הבקשה בהגעה פיזית אל אחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה.
  • בעת הגשת הבקשה יש להציג תעודת זהות של מבקש התעודה.
  • אם הבקשה היא עבור מי שנפטר לפני שנת 1955, חשוב לציין את מקום המגורים בשעת הפטירה בנוסף למקום הפטירה.
  • לאחר קבלת טופס הבקשה ואימות המידע, תישלח התעודה אל כתובתו של המבקש כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין.
מידע כללי רקע
מידע - שיש וינקלר
רקע מידע כללי